Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Coach Your Choice.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de volgende betekenis.
1. Coach Your Choice: De handelsnaam van Fred Wigchert, eenmanszaak, gevestigd te Vlaardingen. KvK nr.: 24426927.
2. Opdrachtgever: De Volwassene met een vraag en natuurlijke ouders / rechtspersoon van de kinderen die zich met naam en adres aan Coach Your Choice bekend maakt en die op basis van deze Algemene voorwaarden offertes ontvangt en Overeenkomsten sluit met Coach Your Choice.
3. Partijen: Coach Your Choice en de Opdrachtgever.
4. Aanbieding: Een aanbod tot een Overeenkomst die door Coach Your Choice aan de Opdrachtgever wordt uitgebracht
5. Overeenkomst: Overeenkomst tot het verlenen van diensten door Coach Your Choice aan Opdrachtgever.
6. Diensten: De door Coach Your Choice ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden gelegen op de volgende gebieden:
a. Het coachen, begeleiden en adviseren van volwassenen in hun persoonlijke ontwikkeling en in het antwoord krijgen bij levensvragen en problemen waarna de opdrachtgever keuzes kan maken waar hij zelf verantwoordelijk voor is.
b. Het coachen, begeleiden en adviseren van ouders en gezinnen bij opvoedkundige en pedagogische vragen.
c. Het organiseren, uitvoeren en begeleiden van activiteiten en weekendjes weg voor kinderen met ADHD en PDD-NOS.
d. Het overnemen van opvoedkundige taken bij kinderen met ADHD en PDD-NOS om o.a. ouders te ontlasten en de kinderen te leren structuur aan te brengen in hun dagelijks leven.
e. Als buddy fungeren voor kinderen met ADHD en PDD-NOS in het stimuleren en aanleren van nieuwe activiteiten om nieuwe positieve ervaringen op te kunnen doen om zo het zelfvertrouwen te vergroten.
f. Het coachen en begeleiden van kinderen, jong volwassenen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Artikel 2 - Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Coach Your Choice en een opdrachtgever.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen.
3. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Coach Your Choice en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en aanvaarding opdrachten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. De door Coach Your Choice gemaakte aanbiedingen zijn bindend indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde geldigheidstermijn en zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd.
3. Orders, overeenkomsten en afspraken die tot stand komen zonder een voorafgaande aanbieding zijn voor Coach Your Choice eerst bindend indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
4. De prijzen in aanbiedingen en opdrachten en opdrachtbevestigingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege wanneer de diensten niet vanuit een PGB of andere AWBZ-vergoeding betaald worden.
5. Bij betaling vanuit een PGB of andere AWBZ-vergoeding is de BTW 0%.
6. Coach Your Choice ontvangt van de opdrachtgever een kopie van de PGB beschikking. Dit dient als bewijs voor de belasting dat de diensten BTW-vrij zijn. Het gaat hierbij niet om de toegekende bedragen.

Artikel 4 - Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten of voorwaarden, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Deze wijziging wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Coach Your Choice deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 - Tarieven en betaling

1. De uurprijs van 45 euro is vrijgesteld van BTW wanneer de betaling geschiedt vanuit een PGB of andere AWBZ-vergoeding.
2. Vanuit een andere vergoeding is de uurprijs exclusief BTW. Voor persoonlijke coaching gelden andere uurprijzen en tarieven.
3. De helft van de reistijd wordt als woon-werkverkeer in rekening gebracht. Kilometers voor gemaakte activiteiten bedragen 0,19 euro per km (exclusief 19% BTW) en zijn niet verwerkt in de uurprijs.
4. Wanneer Coach Your Choice activiteiten voorschiet, worden deze kosten in een aparte factuur vermeld en apart betaald van de loonkosten.
5. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
6. Per verrichte dienst wordt een minimale afname van twee uur in rekening gebracht.
7. Tariefwijzigingen worden in overleg en vooraf schriftelijk vastgelegd.
8. Prijzen voor weekendjes weg zijn inclusief voorbereiding, verblijf, begeleiding, reiskosten en voeding.

Artikel 6 - Annulering

Annulering is mogelijk en gebeurd altijd telefonisch.
Bij diensten, coaching en begeleiding dient de opdrachtgever bij verhindering dit 24 uur voor de afspraak door te geven aan Coach Your Choice. Gebeurt dit niet, dan worden de kosten voor de geplande uren in rekening gebracht.
Voor de weekenden zijn bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:
- tot twee weken voor aanvang van de opdracht 50% van het totaalbedrag.
- tot een week en de tussenliggende dagen voor aanvang van de opdracht 100% van het totaalbedrag.

Artikel 7 - Overmacht

1. Indien de Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn de verplichtingen tegenover de Opdrachtgever na te komen, heeft de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan, is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden. Ingeval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Coach Your Choice kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, ziekte van Coach Your Choice, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid / gezondheidstoestand

Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door de Opdrachtnemer geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de Opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

Artikel 9 - Betaling / rente en kosten / geschillen

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling á contant bij de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op Postbankrekening 5346807 t.n.v. Coach Your Choice te Vlaardingen, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Coach Your Choice te bepalen.
2. Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is de Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3. Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en/of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

Artikel 10 - Zorgovereenkomst met freelancer

1. De uurprijs (45 euro) is met 0% BTW als de diensten betaald worden vanuit een PGB.
2. De opdrachtgever geeft een kopie van de beschikking van de PGB-indicatie aan Coach Your Choice. Dit dient als bewijs voor de Belastingdienst dat de uurprijs is vrijgesteld van BTW. Het gaat niet om de bedragen die toegekend zijn.
3. Wanneer de diensten niet betaald worden vanuit een PGB is de uurprijs exclusief 19% BTW.
4. De uurprijs is exclusief kilometervergoeding. De vergoeding bedraagt 0,19 euro per kilometer exclusief 19% BTW.
5. De helft van de reistijd wordt als woon-werkverkeer in rekening gebracht. De kilometerprijs geldt voor woon/werkverkeer en kilometers voor de gemaakte activiteiten indien die niet verrekend worden naar uurtarief. Anders worden zij apart gefactureerd en kunnen niet vanuit het PGB betaald worden.
6. Deze kosten worden inzichtelijk gemaakt in de facturen.
7. De voorgeschoten kosten van de activiteiten komen op een aparte factuur, om verwarring te voorkomen tussen loon en kosten in verband met de belastingen.

Artikel 11 - Slotbepalingen

1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
3. Indien Coach Your Choice in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Coach Your Choice het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
4. Coach Your Choice is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.